Wie komen in aanmerking?

Er zijn verschillende opleidingen en niveaus die in aanmerking komen voor verschillende subsidies. Zo zijn er mogelijkheden dat er meerdere subsidies aan te vragen zijn voor één leerling! Hieronder noemen we verschillende opleidingen en studies waarbij er in aanmerking gekomen kan worden voor een subsidie. Hierbij zijn onder andere de opleiding en het studiejaar afhankelijk welke subsidie van toepassing is en de hoogte van de subsidie.

Opleiding en Voorwaarden

Bedrijven kunnen recht hebben op een subsidie praktijkleren als het bedrijf een leerling (langdurig) begeleidt in de vorm van een stage.
Er zijn verschillende opleidingen en daar hangen verschillende voorwaarden aan vast om deze subsidie te krijgen.
Hiernaast vind u alle opleidingen.
Klik op de opleiding om de betreffende voorwaarden in te zien.

VMBO

 • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 • Leerlingen die in het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo zitten;
 • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
 • Aantal uren van het praktijkonderwijs van basisberoepsopleiding ligt tussen de 640 en 1280 uren per schooljaar, verdeeld over 40 weken;
 • VO in de metaal (vmbo, havo en vwo), snuffelstage en lange stage, subsidie is al mogelijk per week;
 • Uw bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn.

MBO BBL

 • MBO opleiding van de leerling is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleiding en bevat een Crebocode;
 • Mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
 • De buitenschoolse praktijkgedeelte bij uw bedrijf/organisatie omvat 610 klokuren;
 • De onderwijsinstelling bied 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan;
 • U heeft een getekende praktijkovereenkomst van de leerling.

MBO BOL

 • Leerlingen in de metaal met de opleiding:
  -BBL, snuffelstage en lange stage (BOL)
  De bijdrage kan tot 6 maanden na aanvang van de stage worden aangevraagd.
  Maximaal 5 stagiairs per niveau per bedrijf
  Bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget is, op = op
 •  Opleiding T-rijbewijs voor BOL Leerlingen en leerlingen praktijkonderwijs in met de CAO:
  -Dierhouderij, Paddenstoelen of Open teelten
  -Hierbij is wel de eis dat het T-rijbewijs is behaalt en er nog niet eerder subsidie op grond van deze of een andere regeling is toegekend
  Let op: de declaratie dient uiterlijk twee maanden na het behalen van het T-rijbewijs bij ons binnen te zijn.

HBO

 • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
 • HBO studenten die een deeltijd/duaal opleiding volgen met een CROHO code;
 • HBO studenten die een voltijd studie volgen in de sector techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Een afstudeerstage valt niet onder de subsidie;
 • De leerling moet minimaal 42 weken begeleidend in dienst zijn bij uw bedrijf;
 • Hbo/wo, afstudeerstage en lange stage in de metaalindustrie;
 • HBO studenten in de metaalindustrie.

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit betekent dat bijzondere universiteiten, daaraan verbonden academische ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties niet in aanmerking komen;
 • De promovendus of toio moet 12 maanden onderzoek doen. Een toio is een technisch ontwerper in opleiding;
 • De promovendus of toio moet een arbeidsovereenkomst hebben van 36 uur per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen.

Subsidie Opleidingsfondsen

In sommige gevallen vergoedt een opleidingsfonds in de sector een deel van de opleidingskosten. De subsidie is afhankelijk van de cao waaronder de medewerker valt. Of de werkgever afdracht doet aan het scholingsfonds kan ook een rol spelen. De subsidies kunnen per jaar wisselen. Ook kan het bedrag tijdens het schooljaar wijzigen. Afhankelijk van de regelingen van het opleidingsfonds krijgt de student of de werkgever subsidie over een deel van de kosten van de opleiding.

Hoeveel subsidie kan ik maximaal krijgen?

 • Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor de subsidies. De subsidie praktijkleren is de grootste subsidieaanbieder. In 2018 waren deze subsidies onderverdeelt in 4 categorieën

Vmbo/VSO/PRO/Engtreeopleiding in vmbo

€1.3 miljoen

MBO

€196,8 miljoen

HBO

€3.1 miljoen

Promovendi/toio’s

€2.8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is €2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
De subsidie wordt gegeven op basis van de aantal weken dat een stagiaire is begeleid.
Wanneer er veel subsidieaanvragen zijn en het vooraf beschikbaar gesteld budget op is, wordt het subsidie naar rato verdeeld over de aanvragen.

U kunt contact met ons opnemen om te kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie praktijkleren.